"พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม"
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    2) พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
    1) พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3) การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
  4) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
  5) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
  6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  7) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
    1) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
  2) การปรับปรุงคุณภาพดิน
  3) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  4) การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
  5) การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
  6) สร้างนิคมการเกษตร
  7) พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
    1) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
  2) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  3) ธนาคารสินค้าเกษตร
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
    1) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  
การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
    1) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
  2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน     
  3) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ       
 
งานหลักตามนโยบาย
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน
  Zoning By Agri-Map
งานสนับสนุนตามนโยบาย
  สรปุรายงานผลการดำนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  1) ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    2) เกษตรแปลงใหญ่
    3) เกษตรอินทรีย์
    4) เกษตรทฤษฎีใหม่
    5) ธนาคารสินค้าเกษตร
    6) ข้าวครบวงจร
    7) พื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรา 44
    8) ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
    9) Smart Farmer
    10) Smart Officer
    11) มาตรฐานสินค้าเกษตร