"พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม"
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
งานหลักตามนโยบาย
  Zoning By Agri-Map
งานสนับสนุนตามนโยบาย
  เกษตรอินทรีย์
  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)
  มาตรฐานสินค้าเกษตร
  ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.
  ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ
  โครงการ Smart Officer
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
  แผนผลิตข้าวครบวงจร