โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (1,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด  
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60