โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
: ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปลูกจิตสำนึกการทำเกษตรอินทรีย์สู่เยาวชนในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 1,000,300 ไร่
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนาสนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (1,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (1,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหรือทำเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ตลอดจนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด  
ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60