การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 13,746,666.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.82 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 30,000,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60