การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการสำรวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่สูง การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 30,000,000 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดม-สมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมิน ศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานการสำรวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่สูง การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุง ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 30,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (30,000,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานการสำรวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่สูง การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
   ขณะนี้ดำเนินการได้ 30,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (30,000,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 30,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 30,000,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60