การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานการสำรวจดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่สูง การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 19,580,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.27 ของเป้าหมาย (30,000,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้ำ ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของดิน ประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ตลอดจนสถานการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรดิน การพัฒนามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน จัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 30,000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 30,000,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60