การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
: โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
    โดย ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 40,000 บ่อ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
    โดย ขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ขณะนี้ดำเนินการได้ 38,314 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (38,314 บ่อ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
ขณะนี้ดำเนินการได้ 42,945 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 95.43 ของเป้าหมาย (45,000 บ่อ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
ขณะนี้ดำเนินการได้ 46,967 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 106.74 (เป้าหมาย 44,000 บ่อ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60