การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 36,836 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 83.72 (เป้าหมาย 44,000 บ่อ)
 
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60