การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 42,945 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 95.43 ของเป้าหมาย (45,000 บ่อ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 46,967 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 106.74 (เป้าหมาย 44,000 บ่อ)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60