โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 20,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (20,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 20,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (20,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60