โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
: ส่งเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นาร้างในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 12,666 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 15,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (15,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 20,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (20,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 20,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (20,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60