โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
การดำเนินงาน
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม (เป้าหมาย 20,000 ไร่)
 
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60