แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   
 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

>> ดูข้อมูลย้อนหลัง <<