การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 1,024,300 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยการรณรงค์ และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ดำเนินการได้
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,040,305.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.56 ของเป้าหมาย (1,024,300 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
 โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตร ที่มีความวิกฤตต่อ การสูญเสียหน้าดิน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,042,707.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.80 ของเป้าหมาย (1,024,300 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
 โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,079,791.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.42 (เป้าหมาย 1,024,300 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60