การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 327,962.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.02 (เป้าหมาย 1,024,300 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60