การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตร ที่มีความวิกฤตต่อ การสูญเสียหน้าดิน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,042,707.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.80 ของเป้าหมาย (1,024,300 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม – ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,079,791.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.42 (เป้าหมาย 1,024,300 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60