โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน
 
  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
ดำเนินการโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องการวางแผนเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะผสมผสาน ประสานกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอรับพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ และพืชผัก ฯลฯ และให้คำแนะนำในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ดูแลรักษา ตามแผนการปรับเปลี่ยน
         ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมพื้นที่ดำเนินการ (เป้าหมาย 6,832 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
 
  กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน"
โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาทรัพยากรดินในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดิน และสภาพการใช้ประโยชน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
         ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและเตรียมจัดการฝึกอบรม (เป้าหมาย 9,600 ราย)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
   
  กิจกรรมเการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาทรัพยากรดินในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดิน และสภาพการใช้ประโยชน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
         ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและเตรียมจัดการฝึกอบรม (เป้าหมาย 9,600 ราย)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61