การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตที่จะต้องประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 19,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.11 (เป้าหมาย 46,750 ไร่)
   
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60