การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกร ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 105,015 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.01 ของเป้าหมาย (100,000 ไร่่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
  พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตที่จะต้องประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 62,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 134.22 ของเป้าหมาย (46,750 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60