การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาคุณภาพดินให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 80,000 ไร่
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกร ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ ไปกับการลดต้นทุนการผลิต โดยประสานทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
  ดำเนินการได้ 28,950 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (28,950 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกร ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
  ดำเนินการได้ 105,015 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 105.01 ของเป้าหมาย (100,000 ไร่่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
  ดำเนินการในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดได้คัดเลือกแปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตที่จะต้องประสานกับทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุนอีก 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแปลงใหญ่แต่ละแปลง
  ดำเนินการได้ 62,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 134.22 ของเป้าหมาย (46,750 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60