การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ฝึกอบรมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน
         ขณะนี้ดำเนินการได้้ 82,847 ราย คิดเป็นร้อยละ 109.42 ของเป้าหมาย (75,717 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้จัดทำ แปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 82,744 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.39 ของเป้าหมาย (82,424 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60