การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน
การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรดินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้จัดทำ แปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 82,744 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.39 ของเป้าหมาย (82,424 ราย)
   
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60