การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โดยร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช โดยการนำตัวอย่างดิน ที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำหมัก-ชีวภาพ
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 631,535 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.24 ของเป้าหมาย (630,000 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โดยร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช โดยการนำตัวอย่างดิน ที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำหมัก-ชีวภาพ
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 705,715 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.82 ของเป้าหมาย (700,000 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60