การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ร่วมดำเนินการกับจังหวัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลินิกดินเคลื่อนที่ บริการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช โดยการนำตัวอย่างดินที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ และบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกร
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 490,000 ราย
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยการนำตัวอย่างดินที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการส่วนกลาง และ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต พร้อมให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช ตลอดจนร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และ การบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกปลูกพืช การจัดการดินอย่างเหมาะสม และการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดิน/พืช
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 511,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.31 ของเป้าหมาย (510,000 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช โดยการนำตัวอย่างดิน ที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำหมัก-ชีวภาพ
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 631,535 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.24 ของเป้าหมาย (630,000 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช โดยการนำตัวอย่างดิน ที่มีปัญหามาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดมากในห้องปฏิบัติการ และการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เขต และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและใช้น้ำหมัก-ชีวภาพ
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 705,715 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.82 ของเป้าหมาย (700,000 ราย)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60