หน่วยงานสนับสนุนตามนโยบาย
  ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   
    ผลการดำเนินงาน