โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
 
การดำเนินงาน
ธนาคารสินค้าเกษตร
โดยดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอน เอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วย วัสดุเหลือใช้จากไร่นา และโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง มีราคาถูก จำแนกเป็นธนาคารน้ำหมักชีวภาพ ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) และธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด กลุ่มเกษตรกรอาจจะดำเนินการได้ทั้ง  3 ธนาคาร ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูก โดยให้ธนาคารน้ำหมักชีวภาพเป็นหลัก กรมฯ ให้การสนับสนุนวัสดุเบื้องต้น เช่น ถังหมัก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด      หลังจากนั้น เกษตรกรจะเป็นผู้บริหารงานภายในธนาคารเอง เพื่อให้     มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและ   ยั่งยืน
         ขณะนี้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แล้ว 47 แห่ง  การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ดำเนินการได้ 2,404 ตัน และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการได้ 607,330 ลิตร (เป้าหมาย 77 แห่ง)
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60