การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: การปรับปรุงคุณภาพดิน 

 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนบดในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
  ขณะนี้ ดำเนินการได้ 156,907 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 110.99 ของเป้าหมาย (141,367 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนบดในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ ดินเค็ม
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 179,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.80 ของเป้าหมาย (175,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ  โดยดำเนินการส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว  ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 197,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.89 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 192,275 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60