การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
การปรับปรุงคุณภาพดิน 
ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางกายภาพ  โดยดำเนินการส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว  ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ การปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 125,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.43 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 192,275 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60