โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
: พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดคู-ยกร่อง สนับสนุนพันธุ์-ปาล์ม สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้ดำเนินการได้ 6,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (6,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดคูยกร่อง การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้ดำเนินการได้ 8,268.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.35 ของเป้าหมาย (8,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60