โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
การดำเนินงาน
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดคูยกร่อง การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 7,505.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.82 เป้าหมาย 8,000 ไร่)
 
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60