หน่วยงานสนับสนุนตามนโยบาย
  เกษตรทฤษฎีใหม่
    ส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง สามรถลดต้นทุนในการผลิต และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 20,000 ราย