โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
 
การดำเนินงาน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
โดยดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน/เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 6,174.95 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของเป้าหมาย(เป้าหมาย 10,000 ไร่)
 
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60