โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ดำเนินการโดยฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ จัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 13,205.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 132.05 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
โดยดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน/เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
       ขณะนี้ดำเนินการได้ 14,028.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 140.29 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60