โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
: การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 11,200 ไร่
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (11 แห่ง) และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่น ถังหมัก กากน้ำตาล วัตถุดิบ สารเร่งจุลินทรีย์ พด. ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ต่อยอดสู่ PGS) โดยการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตร
ดำเนินการได้ 13,114.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 138.04 ของเป้าหมาย (9,500 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการโดยฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ จัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
ขณะนี้ดำเนินการได้ 13,205.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 132.05 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน/เกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
ขณะนี้ดำเนินการได้ 14,028.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 140.29 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60