การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
ดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด พัฒนา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,869.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของเป้าหมาย (14,400 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
โดยดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดทำ  ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์  โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
         ขณะนี้ดำเนินการได้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 13,624.64 ไร่ และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้กันเงินไว้แล้ว
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60