การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ 12,530 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด พัฒนา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 10,028.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.28 ของเป้าหมาย (10,000 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจัดทำ ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด พัฒนา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,869.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.37 ของเป้าหมาย (14,400 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดทำ  ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์  โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
  ขณะนี้ดำเนินการได้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 13,624.64 ไร่ และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้กันเงินไว้แล้ว
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60