การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
โดยดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดทำ  ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์  โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 7,342.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.99 (เป้าหมาย 14,400 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60