การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการลดการเผาและไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ในพื้นที่ปลูกข้าวและข้าวโพด เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร นำไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 70,026 ไร่
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการกระตุ้นเกษตรกร ลด ละ เลิกการเผา และไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ข้าวโพด ในพื้นที่ 68 ตำบล 37 อำเภอ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร นำไปทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานแทนการเผา
ดำเนินการได้ 75,193.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.26 ของเป้าหมาย (75,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
  ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ดำเนินการลดการเผา และไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ข้าวโพด และในพื้นที่ 68 ตำบล ใน 37 อำเภอ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก เพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตร นำไปทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานแทนการเผา
ขณะนี้ดำเนินการได้ 100,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (100,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61