การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตร ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชดำริของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ รวมทั้ง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้เข้าชมและศึกษาดูงาน จำนวน 343,678 ราย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 102,575 ไร่
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยดำเนินการสำรวจจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดำริฯ (โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์)  นอกจากนี้ กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง การพัฒนาศูนย์ศึกษาฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ขณะนี้ดำเนินการได้ 103,563 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.84 ของเป้าหมาย (102,700 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนา-ที่ดินในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตร ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชดำริของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ขณะนี้ดำเนินการได้ 107,550 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.64 ของเป้าหมาย (106,870 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และศูนย์ท่องเที่ยวทางการเกษตร ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชดำริของศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริทั้ง 7 โครงการ นอกจากนี้ กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา จากพระราชดำริ รวมทั้ง การพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งให้ความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
ขณะนี้ดำเนินการได้ 136,595 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.82 ของเป้าหมาย (134,150 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60