การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
โดยดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก  และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำ ในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และมีน้ำใช้ในช่วงฝน ทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ   อนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
         ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน   แล้วเสร็จ 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.74 (เป้าหมาย 187 แห่ง)
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60