การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ดำเนินการโดยก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร โดยการขุดลอก แหล่งน้ำตื้นเขินให้มีปริมาตรเก็บกักน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และในช่วงฝน ทิ้งช่วง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
         ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วครบทั้ง 186 แห่ง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 135 แห่ง (เป้าหมาย186 แห่ง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ค. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
โดยดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก  และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำ ในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และมีน้ำใช้ในช่วงฝน ทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ   อนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
         ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน   แล้วเสร็จ 185 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.93 (เป้าหมาย 187 แห่ง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61