การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
: พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการโดยก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา และปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งผลิตของชุมชนในเขตพัฒนาที่ดิน เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร โดยการขุดลอก แหล่งน้ำตื้นเขินให้มีปริมาตรเก็บกักน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และในช่วงฝน ทิ้งช่วง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 163 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 92.09 ของเป้าหมาย (177 แห่ง) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กันเงินไว้แล้ว
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการโดยก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำในไร่นา เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร โดยการขุดลอก แหล่งน้ำตื้นเขินให้มีปริมาตรเก็บกักน้ำมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และในช่วงฝน ทิ้งช่วง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
  ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 159 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของเป้าหมาย (186 แห่ง)
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้กันเงินไว้แล้ว
ขอยกเลิก 4 แห่ง คงเหลือ 182 แห่ง
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก  และปรับปรุงพื้นที่และจัดทำระบบส่งน้ำ ในไร่นา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร และมีน้ำใช้ในช่วงฝน ทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ   อนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
  ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน   แล้วเสร็จ 185 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.93 (เป้าหมาย 187 แห่ง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61