การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำ มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ให้สามารถนำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่กำหนดขึ้น โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดยกำหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม ในจังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร หนองคาย กระบี่ และสงขลา 
       ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 แห่ง      อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในพื้นที่
 
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60