การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำ มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำให้สามารถนำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่กำหนดขึ้น โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดยกำหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้ เหมาะสม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม สกลนคร ลำปาง และชุมพร
       ขณะนี้ดำเนินการแล้วครบทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 7 แห่ง)
และส่วนที่เหลืออยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้กันเงินไว้
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ที่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ำ มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ให้สามารถนำไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่กำหนดขึ้น โดยวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชได้โดยกำหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุ์พืชให้เหมาะสม ในจังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร หนองคาย กระบี่ และสงขลา 
       ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 ก.พ. 61