หน่วยงานสนับสนุนตามนโยบาย
  พื้นที่ ส.ป.ก. ตามมาตรา 44
   
    ผลการดำเนินงาน