การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง บำรุงดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
       ขณะนี้อยู่ดำเนินการได้ 656 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 74.38 (เป้าหมาย 882 ศูนย์)
   
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60