การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ตลอดจนเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 882 ศูนย์
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการโดยพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรที่ดำเนินการในปี 2561 ด้านการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เป็นต้น รวมถึงจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่เดิม เช่น แผนที่เขตความเหมาะสมการปลูกพืช โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ พด. ฯลฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง สนับสนุนการให้บริการทางการเกษตร (บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ดำเนินการได้ 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (882 ศูนย์)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการโดยจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ดำเนินการได้ 882 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (882 ศูนย์)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง บำรุงดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ขณะนี้อยู่ดำเนินการได้ 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (882 ศูนย์)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60