การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ดำเนินการโดยจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
       ขณะนี้อยู่ดำเนินการได้ 882 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (882 ศูนย์)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดยดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เกี่ยวกับการสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง บำรุงดิน และการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้ง การให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
       ขณะนี้อยู่ดำเนินการได้ 882 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (882 ศูนย์)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60