การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา    
  เว็บไซต์งานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน [ปี 2553- 2559]
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านดิน
ดำเนินการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โดยการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และวิจัยพัฒนาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ส่งเสริมการเจริญเติบโต ควบคุมวัชพืช และเพิ่มผลผลิตพืช จำนวน 20 เรื่อง เนื่องจากคณะกรรมการวิชาการกรมมีมติให้ยุติโครงการ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เจ้าภาพหลักแผนบูรณาการและนวัตกรรมแล้ว
         มีผลการดำเนินงาน จำนวน 20 เรื่อง (เป้าหมาย 22 เรื่อง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ก.ย.62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านดิน
โดยดำเนินการวิจัยด้าน การจัดการ/การอนุรักษ์ดินและน้ำ และผลกระทบต่อผลผลิตพืชที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) และการใช้น้ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ให้มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ์ เปอร์เซ็นต์การงอก ความชื้นได้มาตรฐาน ที่จะช่วยส่งผลให้พืชหลักมีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงขึ้น ตลอดจนสร้างต้นแบบการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น การจัดการดินในการทำเกษตรอินทรีย์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน 33 เรื่อง
         มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (13 เรื่อง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ก.ย.61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
  การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  
โดยพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตินโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดงานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการวิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์   หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็มดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล โดยการวิจัยพื้นฐาน 9 โครงการ การวิจัยประยุกต์ 52 โครงการ และการวิจัยพัฒนา 18 โครงการ
         มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (79 โครงการ)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.60