การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา    
  เว็บไซต์งานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน [ปี 2553- 2559]
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านดิน
ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช และกลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคพืช ได้แก่ สารเร่งจุลินทรีย์ พด. ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของดิน โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมฯ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกร
         ขณะนี้ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของเป้าหมาย (13 เรื่อง)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค.61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
  การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  
โดยพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตินโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดงานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการวิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์   หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็มดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล โดยการวิจัยพื้นฐาน 9 โครงการ การวิจัยประยุกต์ 52 โครงการ และการวิจัยพัฒนา 18 โครงการ
         มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (79 โครงการ)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.60