การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา    
  เว็บไซต์งานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน [ปี 2553- 2559]
 
การดำเนินงาน
การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต  
โดยพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมฯ ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตินโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดงานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน เพื่อพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการวิจัยในสาขาที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์   หญ้าแฝก การจัดการดิน (ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงดินโดยวิธีทางเคมีและทางพืช) การจัดการดินที่มีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินเค็มดินที่มีปัญหาเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ) เกษตรอินทรีย์/เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล โดยการวิจัยพื้นฐาน 9 โครงการ การวิจัยประยุกต์ 52 โครงการ และการวิจัยพัฒนา 18 โครงการ
         ขณะนี้ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 35.15 (เป้าหมาย 79 โครงการ)
 
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค.60