การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
สร้างนิคมการเกษตร
โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช       (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์  สุโขทัย    (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และแพร่
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,470 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.10 (เป้าหมาย 20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 21,600 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60