การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: สร้างนิคมการเกษตร
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร โดยส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และแพร่
   ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11,500 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร โดยส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และแพร่
  ขณะนี้ดำเนินการได้ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11,362 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตร โดยการส่งเสริมการปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ และผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ในการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ใน 18 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ร้อยเอ็ด ตาก นครศรีธรรมราช       (2 แห่ง) ยโสธร กระบี่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์  สุโขทัย    (2 แห่ง) สุรินทร์ อุทัยธานี ชุมพร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และแพร่
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 21,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 111.33 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 20 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 19,500 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60