การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การดำเนินงาน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกระทรวงฯ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 2,027 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.76 ของเป้าหมาย (2,420 แห่ง)
   
   
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60