การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นศูนย์เครือข่าย (Node) ให้แก่โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้เกษตรกรและผู้ที่เข้ามาดูงานสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ได้ในพื้นที่ของตนเองอย่างถูกต้อง
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 1,600 ศูนย์
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จัดทำแปลงสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอด/สาธิต/ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้แก่โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของ หมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และอยู่ใกล้ถนนและเส้นทางคมนาคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,650 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (1,650 แห่ง)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อจัดทำแปลงสาธิตเป็นแหล่งถ่ายทอด/สาธิต/ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้แก่โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 1,650 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (1,650 แห่ง)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษาดูงาน และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นเครือข่าย (Node) ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกระทรวงฯ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพในการจัดทำแปลงสาธิต และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และอยู่ใกล้ถนนสามารถเข้าถึงได้
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 2,420 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (2,420 แห่ง)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60