การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน โดยส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพดินให้มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมในการผลิตพืช
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 4,000 ราย
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
  ขณะนี้ดำเนินการได้ จำนวน 14,654 ราย (เป้าหมาย 4,000 ราย)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,054 ราย คิดเป็นร้อยละ 301.35 ของเป้าหมาย 4,000 ราย
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ดำเนินการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
  มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 27 จังหวัด)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60