การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
ดำเนินการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
         ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิต (เป้าหมาย 27 จังหวัด)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60