การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,054 ราย คิดเป็นร้อยละ 301.35 ของเป้าหมาย 4,000 ราย
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
ดำเนินการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน โดยการส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดีควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต
         มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 27 จังหวัด)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60