โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน ก่อสร้างเส้นทางลำเลียง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทาน ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง พร้อมทั้งดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เดิม และมีการปรับปรุงบำรุงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ ต่างๆ ในเกษตรพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 11,000 ไร่
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
  ดำเนินการโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (โครงการขยายผลโครงการหลวง) และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,478 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104.35 ของเป้าหมาย (11,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.96 ของเป้าหมาย (11,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,346 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.62 (เป้าหมาย 10,950 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60