โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.96 ของเป้าหมาย (11,000 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 11,346 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 103.62 (เป้าหมาย 10,950 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60