Zoning By Agri-Map : ดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ
 
1) การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ดำเนินการโดยสำรวจและวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) พร้อมทั้งสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ สำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1: 25,000) พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจเพื่อจัดทำ Agri-Map Online ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ จำนวน 6 ชนิดพืช ได้แก่ ยางพารา ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ำมัน
   
2) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ในพื้นที่เป้าหมาย 54 จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องการวางแผนเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการ จำนวน 100,000 ไร่