Zoning By Agri-Map
  ข้อมูลพื้นฐาน
    - โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
    - ผังการดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมรายจังหวัด
  Road Map
  แผนการดำเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)
  ผลการดำเนินงาน   (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)