การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน
: การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
  ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้ง จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการได้ จำนวน 12,000 ไร่
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
 
ดำเนินการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
  ดำเนินการได้ 12,840 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (12,840 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,840 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (12,840 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
  ขณะนี้ดำเนินการได้ 16,050 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย 16,050 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60