การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 12,840 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย (12,840 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
 
การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 16,050 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย 16,050 ไร่)
  ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 60