การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน  
 
การดำเนินงาน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
         ขณะนี้ดำเนินการได้ 9,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.46 (เป้าหมาย 16,050 ไร่)
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60