เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชื่อข้อมูล
เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การใช้งาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของ ที่ดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสม สำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และลำไย" จำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล การออกประกาศการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
จังหวัด/ประเทศ
มาตราส่วน
1 : 25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2556 - 2560
รูปแบบข้อมูล
เอกสาร, Shapefile
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2560
การเชื่อมโยง
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
ชนิดพืช
ชนิดของ Primary Key
String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
lpd_1@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-1473
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_1@ldd.go.th