แผนที่การแพร่กระจายของคราบเกลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อข้อมูล
แผนที่การแพร่กระจายของคราบเกลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อจำแนกระดับความรุนนแรงของคราบเกลือบนผิวดินเพื่อการจัดการ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
มาตราส่วน
1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2559
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
มีการจัดทำต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดินเค็มกับคราบเกลือ
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS 1984 UTM Zone 47P , 48P
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
เลขที่เอกสารสิทธิ
ชนิดของ Primary Key
Numeric
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
มี
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
น.ส.นิศรา จงหวัง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-1938
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
jinateen@gmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นางสุธินี ขจรเวหาศน์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1371
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
mu_noy9@hotmail.com