แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000

ชื่อข้อมูล
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000
จุดประสงค์การใช้งาน
แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ใช้กำหนดแผนการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรที่ดินระดับจังหวัด ลุ่มน้ำ ภูมิภาค ประเทศ การกำหนด Zoning พืชเศรษฐกิจ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
จังหวัด/ประเทศ
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2549 - 2562
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ทุก 2 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2562
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47 และ 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
LU_CODE, LU_ DES_TH, LU_ DES_EN
ชนิดของ Primary Key
Text, Text, Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
รหัสการใช้ที่ดิน, คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาไทย, คำอธิบายประเภทการใช้ที่ดินภาษาอังกฤษ
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
somsach@ldd.go.th
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.อมรรัตน์ สระเพ็ชร
น.ส.สลิลา เอี่ยมอิทธิพล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-1409 , 02-579-1440
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
amonrats@ldd.go.th
salila@ldd.go.th