การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน

ชื่อข้อมูล
การสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อสำรวจภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบด้วย แผนที่รูปแปลงที่ดิน รายชื่อผู้ถือครองที่ดิน รวมถึงทุกกิจกรรมในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
- ระดับตำบล (14 ตำบลจากโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ)
- ระดับเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ(ในพื้นที่บางส่วนของเขตลุ่มน้ำจำนวน 58 ลุ่มน้ำ)
- เขตพัฒนาที่ดินตามทำเนียบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
- การกำหนดพื้นที่ดำเนินงานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
- ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐ
มาตราส่วน
1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
ยังมีการจัดทำ
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
UTM GCS_WGS_1984
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
- เลขที่เอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)
- เลขที่เอกสารสิทธิ์ (ส.ป.ก.)
ชนิดของ Primary Key
Numeric
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
มี
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 และ 3 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์ (กลุ่ม 3)
นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ (กลุ่ม 1)
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-0540 (กลุ่ม 3)
02-579-0780 (กลุ่ม 1)
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
osm_3@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์ (กลุ่ม 3)
นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ (กลุ่ม 1)
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0540 (กลุ่ม 3)
02-579-0780 (กลุ่ม 1)
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
osm_3@ldd.go.th