แผนที่สถานภาพทรัพยากรดิน

ชื่อข้อมูล
แผนที่สถานภาพทรัพยากรดิน
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการให้คำแนะนำ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
ใช้ฐานข้อมูลจากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2557
รูปแบบข้อมูล
Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ประมาณ 10 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2557
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47N
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
2 GB
Attibute Name (Primary Key)
SoilTypes
ชนิดของ Primary Key
Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
หน่วยแผนที่ดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสถิระ อุดมศรี
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
chaturl@hotmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่ระบุ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นางสุธินี ขจรเวหาศน์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1371
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
mu_noy9@hotmail.com