ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000

ชื่อข้อมูล
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
จุดประสงค์การใช้งาน
รองรับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการทำแผนที่ฐานเพื่อการจัดทำชั้นข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ที่ดินรายจังหวัด และอื่นๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ และบริเวณภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน
1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2547 - 2550
รูปแบบข้อมูล
Digital file
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
-
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ข้อมูลประเภท
Raster
รูปแบบของการบันทึกภาพ
กริดเซล (Grid Cell)
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
GEO TIFF
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
26 MB
ความละเอียดจุดภาพ
0.5 m., 1.0m., 10 m.
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยน เนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยมีระบบพิกัดอ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพถ่ายที่ปรากฎรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำการถ่ายภาพ (พ.ศ.2545-2546) มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 2 X 2 ตารางกิโลเมตร/ระวาง
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
-
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
map.ortho@gmail.com