แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:100,000

ชื่อข้อมูล
แผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1:100,000
จุดประสงค์การใช้งาน
แผนที่ชุดดินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการทำเกษตรกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน ระดับจังหวัดถึงระดับภาค และวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
1:100,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2509 - 2533
รูปแบบข้อมูล
Digital Media/สิ่งพิมพ์
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ประมาณ 20 ปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2533 (สิ้นสุดโครงการ)
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47N
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
200 MB
Attibute Name (Primary Key)
mapping unit, soil properties
ชนิดของ Primary Key
Text
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
หน่วยแผนที่ดินและสมบัติของดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสถิระ อุดมศรี
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1348
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
chaturl@hotmail.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์
นางสุธินี ขจรเวหาศน์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1371
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
mu_noy9@hotmail.com