พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

ชื่อข้อมูล
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
รายภาค
มาตราส่วน
1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2557 - 2561
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ทุกปี ๆ ละ 1 ภาค
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2563
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
422 MB
Attibute Name (Primary Key)
Des_flood
ชนิดของ Primary Key
String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นครั้งคราว โดยประสบน้ำท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ่อยครั้ง โดยประสบน้ำท่วมขัง 4 - 7 ครั้งในรอบ 10 ปี
- พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ โดยประสบน้ำท่วมขัง 8 - 10 ครั้งในรอบ 10 ปี
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นางอารีรัตน์ เรือนทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1219 , 1301
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางอารีรัตน์ เรือนทอง
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1219 , 1301
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th