แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ชื่อข้อมูล
แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
จุดประสงค์การใช้งาน
รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
-
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2555
รูปแบบข้อมูล
Database
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
รายเดือน
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงทุกปีงบประมาณ)
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Point
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefiles
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
-
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นาภูวไนย กิตติสุวรรณกุล
นายธนภัทร งามดี
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-562-5100 ต่อ 1383 , FAX 02-579-8537 ต่อ 101
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
oed_8@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-562-5100 ต่อ 1328
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
cit_3@ldd.go.th