เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ

ชื่อข้อมูล
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
จุดประสงค์การใช้งาน
-เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ
- เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
พื้นที่ปลูก ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง ทุเรียน ลำไย กาแฟ ยางพารา มังคุด เงาะ สับปะรด ถั่วเหลืองฤดูแล้ง มะพร้าว กล้วยไข่ กล้วยหอม ส้มโอ ทานตะวัน มะม่วง
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2552 - 2560
รูปแบบข้อมูล
Online/CD/เอกสารรูปเล่ม
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2560
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
Plan_code, Suit_code
ชนิดของ Primary Key
Character, Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
รหัสแผนการใช้ที่ดิน เขตการใช้ที่ดินความเหมาะสมของที่ดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
nuntapon@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
wandee@ldd.go.th