พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม

ชื่อข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2548 - 2559
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2559
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
918 MB
Attibute Name (Primary Key)
Landslide
ชนิดของ Primary Key
String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
น้อย , ปานกลาง , สูง
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายสิริธรรม เรขะรุจิ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
-
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นายสิริธรรม เรขะรุจิ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th