แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา

ชื่อข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับลุ่มน้ำ และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเพชรบุรี ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปัตตานี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ชายฝั่งทะเลตะวันออก ทะเลสาบสงขลา (ระดับลุ่มน้ำสาขา)
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2552 - 2557
รูปแบบข้อมูล
CD/เอกสาร
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2557
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
Plan_code
ชนิดของ Primary Key
Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
รหัสแผนการใช้ที่ดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
nuntapon@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.วันดี พึ่งเจาะ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
wandee@ldd.go.th