หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

ชื่อข้อมูล
หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการรังวัดขยายจุดบังคับภาพเพื่อการจัดทำภาพถ่ายออร์โธสี ให้มีความถูกต้อง ในเกณฑ์ของงานที่ดินรายแปลง และใช้เป็นหมุดหลักฐานทางแผนที่ สำหรับงานสำรวจรังวัดภาคพื้นดิน
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
2,810 หมุด
มาตราส่วน
-
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2547 - 2550
รูปแบบข้อมูล
Hard Copy
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2556
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
-
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
-
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
หมุดหลักฐานเป็นหมุดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร ฝังลงดินประมาณ 0.90 เมตร หัวหมุดเป็นสแตนเลสสตีลขนาด Ø 6 เซนติเมตร หมุดหลักฐานตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีระยะห่าง ระหว่างหมุดประมาณ 10 – 20 กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวน 2,810 หมุด เกณฑ์ความถูกต้องพิกัด หมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เซนติเมตร
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
-
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ และกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
map.ortho@gmail.com