แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

ชื่อข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
77 จังหวัด
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2549 - 2563
รูปแบบข้อมูล
CD/เอกสาร
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2563
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, jpg, pdf
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
Plan_code
ชนิดของ Primary Key
Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
รหัสแผนการใช้ที่ดิน
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์
นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
nuntapon@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.กัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
a_kanlaya@yahoo.com