แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ

ชื่อข้อมูล
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำ
จุดประสงค์การใช้งาน
สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
1) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทย
2) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำรายภาค
3)การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำระดับจังหวัด
4) ฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
มาตราส่วน
1:50,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2551 - 2563
รูปแบบข้อมูล
CD/เอกสารรูปเล่ม
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Point, Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
1) Indian1975 Zone 47, 48
2) WGS1984 Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile, jpg
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
1) Wetland_code, Wetland_survy
2) Wetland_code
3) Wetland_code, Wetland_id
4) Wetland_id
ชนิดของ Primary Key
Character
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
1) การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ
2) พิกัดพื้นที่ชุ่มน้ำ
3) พิกัดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-579-7589
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
Pimporn_ppm@yahoo.com
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการหน่วยงานราชการ และ ประชาชนทั่วไป
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
น.ส.ชนม์ชนก ตั้งตระกูล
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-7589 หรือ 1760 ต่อ 2208
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_6@ldd.go.th