แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000

ชื่อข้อมูล
แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงระดับความสูงของภูมิประเทศ วิเคราะห์ความลาดชัน/ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ ฯลฯ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ และบริเวณภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน
1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2547 - 2550
รูปแบบข้อมูล
ข้อมูลเชิงเส้น (Vector File)
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
-
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ข้อมูลประเภท
Vector
รูปแบบของการบันทึกภาพ
Line
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
2-12 MB
ความละเอียดจุดภาพ
0.75 m., 1.0m., 10 m.
Attibute Name (Primary Key)
Contour
ชนิดของ Primary Key
Short
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour) เป็นเส้นจิตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นผิวภูมิประเทศมีค่าระดับเท่ากัน ซึ่งแสดงลักษณะ ความสูงต่ำของพื้นผิวภูมิประเทศ สร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด โดยวัดจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนภูมิประเทศทุก ๆ ระยะ 5 เมตรและลากเส้นผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน จัดเก็บในรูปแบบของ Vector Files โดยระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval) บริเวณพื้นที่ราบ (Slop ≤ 35%) 2 เมตร และพื้นที่สูงชัน (Slop > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
-
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
map.ortho@gmail.com