แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000

ชื่อข้อมูล
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
จุดประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พื้นผิวภูมิประเทศ ความลาดชัน/ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ ใช้ในกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่างของภูมิประเทศ (Relief Displacement) ในการผลิตภาพถ่ายออร์โธ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
เกือบทั้งประเทศ (90%) ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบริเวณภายในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตราส่วน
1:4,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2547 - 2550
รูปแบบข้อมูล
Digital File
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
-
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ข้อมูลประเภท
Raster
รูปแบบของการบันทึกภาพ
กริดเซลล์ (Grid Cell)
Format ของไฟล์ข้อมูล
IMAGINE Image
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
2 MB
ความละเอียดจุดภาพ
5, 5 m
Attibute Name (Primary Key)
-
ชนิดของ Primary Key
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราส่วน 1 : 4,000 ได้จากการวัดความสูงหรือจุดระดับความสูง ที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ โดยเป็นข้อมูลเชิงเลขที่ใช้แสดงลักษณะความสูงภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่ง โดยการบันทึกค่าระดับ ของกลุ่มของจุดที่มีระยะห่างระหว่างจุดคงที่ของพื้นที่นั้น ๆ จัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลกริดเซลล์ ครอบคลุมพื้นที่ 2X 2 ตารางกิโลเมตร ต่อ ระวาง
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
-
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
-
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-579-0986, 02-579-7590
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
map.ortho@gmail.com