ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

ชื่อข้อมูล
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
จุดประสงค์การใช้งาน
แสดงข้อมูลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝก
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั่วประเทศ
มาตราส่วน
-
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2548 - 2562
รูปแบบข้อมูล
Digital Media
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
รายปี
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
พ.ศ. 2562
การเชื่อมโยงข้อมูล
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Point
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Geodatabase
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
-
Attibute Name (Primary Key)
VGT_ID, Date_Plant, Location
ชนิดของ Primary Key
Decimal, Datetime, Varchar
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
วันที่ปลูก หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย สถานที่ดำเนินการ พันธุ์ จำนวนกล้า จำนวนจุด รูปแบบ วัตถุประสงค์ พิกัด แผนที่ รูปภาพ
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์
น.ส.ภรภัทร นพมาลัย
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
02-562-5114, 02-562-5113
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
kamalap@ldd.go.th
pornpat@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
02-562-5100 ต่อ 1328
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
cit_3@ldd.go.th