พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน

ชื่อข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน
จุดประสงค์การใช้งาน
ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและการวางแผนเพื่อทำการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ความครอบคลุม (จำนวนและชื่อพื้นที่)
ทั้งประเทศ
มาตราส่วน
1:25,000
ปีที่ผลิตข้อมูล
พ.ศ. 2545 , พ.ศ. 2561 (ภาคเหนือ)
รูปแบบข้อมูล
Digital
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
-
การดำเนินการ (ยังมีการจัดทำ/ปีที่จัดทำล่าสุด)
2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 
 
รายละเอียดด้าน GIS
ชนิดข้อมูลที่บันทึก (Point, Line, Polygon)
Polygon
ระบบพิกัด พื้นหลักฐานและ Zone ที่ใช้ผลิตข้อมูล
WGS1984 UTM Zone 47, 48
Format ของไฟล์ข้อมูล
Shapefile
ขนาดของไฟล์ข้อมูล
≥ 35.8 MB
Attibute Name (Primary Key)
class_des
ชนิดของ Primary Key
String
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูล
น้อย , ปานกลาง , รุนแรง , รุนแรงมาก , รุนแรงมากที่สุด
 
 
หน่วยงานที่ผลิตข้อมูล
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
นางสาวลิขิต พลยศ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบผลิตข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th
 
 
ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้บริการทั่วไป
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
นางสาวลิขิต พลยศ
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
1760 ต่อ 1320 , 1211
Email ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
lpd_8@ldd.go.th